"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pod nazwą

Nowa technologia porcjowanych warzywnych produktów mrożonych typu „Ready to cook” jako element strategii bezodpadowego zagospodarowania płodów rolnych.
New technology of portioned vegetable frozen products of the "Ready to cook" type as part of the strategy of waste-free management of agricultural products
.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Informacja na temat realizowanej operacji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie 16 "Współpraca"

Numer umowy o przyznaniu pomocy 00052.DDD.6509.00111.2022.15

Tytuł operacji ONowa technologia porcjowanych warzywnych produktów mrożonych typu „Ready to cook” jako element strategii bezodpadowego zagospodarowania płodów rolnych.

New technology of portioned vegetable frozen products of the "Ready to cook" type as part of the strategy of waste-free management of agricultural products

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację  przedmiotu operacji jakość/przetwórstwo żywności i odżywianie

Okres realizacji operacji (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji)  Od 01-01-2023 do 31.12.2024

Źródła finansowania operacji środki własne

Całkowity budżet operacji 5 080 130,77

Kraj Polska

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014PL06RDNP001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3) podregion Poznański

Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3) Podregion Miasto Poznań, Podregion Poznański, Podregion Kaliski

Adres strony internetowej dotyczącej operacji oraz link www do materiałów audiowizualnych związanych z operacją www.wegemixtura.pl

Nadrzędnym celem operacji jest opracowanie technologii zagospodarowania pozaasortymentowych warzyw, wybranych odmian o określonych właściwościach fizyko-chemicznych/sensorycznych, w produkcji porcjowanych warzyw mrożonych z homogennej pasty, poddawanych procesowi brykietowania. W operacji zakłada się opracowanie rozwiązania cyfrowego, które będzie wspomagało planowanie upraw u Rolnika celem szacowania wspólnego terminu ich zbioru, co poprawi wydajność produkcji i zwiększy jego zysk a także będzie decydowało o wykorzystaniu w produkcji i przetwórstwie plonu w całości. Tym samym ograniczone zostanie marnotrawstwo płodów rolnych.

The overriding goal of the operation is to develop a technology for the management of out-of-range vegetables, selected varieties with specific physico-chemical/sensory properties, in the production of portioned frozen vegetables from homogeneous paste, subjected to the briquetting process. The operation assumes the development of a digital solution that will support the planning of crops at the Farmer in order to estimate the common date of their harvest, which will improve production efficiency and increase his profit, as well as will decide on the use of the crop in production and processing. Thus, the waste of agricultural products will be reduced.

Planowany jest następujący zakres prac:

Prace B+R na UPP i u Rolnika (u Przedsiębiorcy działanie inwestycyjne): prace dotyczące doboru najkorzystniejszych odmian pod względem ubytków w czasie przetwarzania. Realizowane w warunkach polowych – rzeczywistych pomiędzy Rolnikiem, a jednostką naukową: doświadczenia związane z doborem odmian wytypowanych warzyw generujących najmniejszy odpad w czasie produkcji. Zostanie pozyskana nowa wiedza w zakresie kaloryczności ekonomicznej uprawy z uwzględnieniem przydatności warzyw do obróbki. Prace B+R będzie realizowane na polu u Rolnika, u Przedsiębiorcy oraz na UPP. Drugi zakres prac dotyczy opracowania receptury puree warzywnego (zielonego, pomarańczowego i białego) z gatunków warzyw w kolorze zielonym, czerwonym i białym z określonych i wybranych odmian. Prace B+R będzie realizowane na polu i u Przedsiębiorcy oraz na UPP: badania związane z opracowaniem technologii wytwarzania kulek (porcji) puree warzywnego w warunkach rzeczywistych (współpraca pomiędzy Przedsiębiorcą a Uczelnią). Zaplanowano realizację prac technologicznych i analitycznych, które obejmują optymalizację procesu porcjowania (wielkość kulki, gramatura) oraz wpływu szybkości zamrażania na stabilność kształtu i struktury kulek. R+D works at the UPP and at the Farmer's (investment activity at the Entrepreneur's): work on the selection of the most advantageous varieties in terms of losses during processing. Carried out in field conditions – real between the Farmer and the scientific unit: experiments related to the selection of varieties of selected vegetables generating the least waste during production. New knowledge will be gained in the field of economic calorific value of cultivation, taking into account the suitability of vegetables for processing. R+D works will be carried out in the field at the Farmer's, at the Entrepreneur's and at the UPP. The second scope of work concerns the development of a recipe for vegetable puree (green, orange and white) from green, red and white vegetable species of specific and selected varieties. R+D works will be carried out in the field and at the Entrepreneur's premises and at the UPP: research related to the development of technology for the production of vegetable puree balls (portions) in real conditions (cooperation between the Entrepreneur and the University). Technological and analytical works are planned, which include optimization of the portioning process (ball size, grammage) and the influence of freezing speed on the stability of the shape and structure of the balls.

Producenci warzyw opracowują i wdrażają nowe technologie maszynowego zbioru i obróbki (aby zwiększyć wydajność). Jednocześnie automatyzacja tych procesów powoduje wzrost ilości odpadu i przyczynia się do zwiększania strat pełnowartościowych części tych warzyw. Straty powodowane są na etapie zbioru i obróbki wstępnej. Powodem i potrzebą jest zmniejszenie start warzyw pozasortymentowych (m.in. niewymiarowych, za dużych, o złym kształcie) i ograniczenie powstawania odpadu organicznego z warzyw na etapie przetwarzania, poprzez włączenie usuniętych z nich frakcji do strumienia produktów przetworzonych na cele konsumpcyjne. W czasie produkcji żywności mrożonej powstaje dużo odpadu organicznego, który może stanowić dodatkowy surowiec jadalny (obecnie jest odpadem). Problemem jest ilość odpadów powstałych w wyniku obróbki wstępnej warzyw, która sięga do 10-45% masy przetwarzanego surowca – np. kalafior, brokuł. Z drugiej strony powstałe odpady organiczne są bogatym źródłem wielu wartościowych składników, m.in.: związków mineralnych, witamin, błonnika (w tym pektyn), kwasów organicznych, aldehydów, alkoholi oraz substancji barwnych i aromatycznych. Dlatego powodem i potrzebą jest ograniczenie marnotrawienia surowców i opracowanie technologii ograniczającej postawania strumienia odpadów poprzez zwiększenie wydajności przetwarzania. Vegetable growers develop and implement new technologies for machine harvesting and processing (to increase productivity). At the same time, the automation of these processes causes an increase in the amount of waste and contributes to increasing the loss of full-fledged parts of these vegetables. Losses are caused at the harvesting and pre-treatment stages. The reason and need is to reduce the loss of post-assortment vegetables (m.in. undersized, too large, with a bad shape) and to reduce the formation of organic waste from vegetables at the processing stage, by including the fractions removed from vegetables into the stream of products processed for consumption purposes. During the production of frozen food, a lot of organic waste is generated, which can be an additional edible raw material (currently it is waste). The problem is the amount of waste generated as a result of pre-treatment of vegetables, which reaches up to 10-45% of the weight of the processed raw material – e.g. cauliflower, broccoli. On the other hand, the resulting organic waste is a rich source of many valuable ingredients, m.in: minerals, vitamins, fiber (including pectins), organic acids, aldehydes, alcohols as well as color and aromatic substances. Therefore, the reason and need is to reduce the waste of raw materials and to develop a technology to reduce the setting of the waste stream by increasing the efficiency of processing.

Problem, który zostanie rozwiązany w ramach operacji dotyczy po pierwsze synchronizacja upraw warzyw których udział zagospodarowania się zwiększy. Pozaasortymentowe ilości będą mogły być zagosodarowane. Po drugie w ramach operacji zostanie rozwiązany problem stworzenia stabilnych po mrożeniu kulek warzywnych z podobnych lub uzupełniających się kolorów warzyw. Kulki te po wykorzystaniu zapewnią pełnowartościową, zdrową mieszankę warzyw w postaci puree, która zostanie otrzymana bez wykorzystania środków chemiczych przedłużających trwałość żywności. The problem that will be solved by the operation concerns, firstly, the synchronisation of vegetable crops, whose share of management will increase. Out-of-assortment quantities will be able to be gosodonated. Secondly, the operation will solve the problem of creating stable vegetable balls from similar or complementary vegetable colors after freezing. These balls, after use, will provide a wholesome, healthy mixture of vegetables in the form of puree, which will be obtained without the use of chemicals that extend the shelf life of food.

Rezultatem operacji będzie nowa technologia porcjowanych warzywnych produktów mrożonych typu „Ready to cook” jako element strategii bezodpadowego zagospodarowania płodów rolnych. W ramach operacji zostaną podjęte prace, dzięki którym zostaną wdrożone technologie, opisane publikacje i opracowania / patent: • Nowa linia produktów - odpowiednio skomponowanych do postaci puree w kolorze czerwonym, zielonym bądź białym pochodzące z warzyw o odpowiedniej kolorystyce wraz z opracowaniem odpowiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami puree i ewentualnym dodatkiem skąłdników skrobiowych - Wynikiem zrealizowanych prac będą: wdrożenie, złożenie wniosku patentowego do Urzędu Patentowego RP oraz doniesienie konferencyjne. • Technologia „kulkowania” /brykietowania mrożonego porcjowanego puree. Odpady z produkcji części warzyw (usunięte np. w procesie obierania, odłamane, niekształtne) nie znalazły zagospodarowania. Dlatego efektem będzie opracowanie innowacjnego procesu wytwarzania homogennej pasty z dostępnych w określonym, wspólnym dla warzyw będących składnikami recepturowymi, które będą poddawane procesowi brykietowania. W procesie zakałda się uwzględnienie czynników decydujących o podatności składników do tworzenia zwartych bryłek, a dalej ich podatności do mrożenia w zamierzonej formie/ kształcie, stabilnym podczas przechowywania. - Wynikiem zrealizowanych prac będą: wdrożenie, oraz doniesienie konferencyjne • Organizacja pracy rolnika będzie polegała na uprawie warzyw z danego gatunku zgodnie ze wskazanymi odmianami, w taki sposób aby zaprogramować wspólny termin zbioru, co poprawi wydajność produkcji u Rolnika, ale przede wszystkim zwiększy jego zysk, gdyż skup warzyw będzie skutkował możliwością wykorzystania w produkcji i przetwórstwie całego plonu a nie tylko wysortowanej części. Tym samym ograniczone zostanie marnotrawstwo niewykorzystanych produktów - Efektem wykonanych prac będzie komunikat na konferencji oraz rozwiązanie cyfrowe w postaci programu. The result of the operation will be a new technology of portioned vegetable frozen products of the "Ready to cook" type as part of the strategy of waste-free management of agricultural products. As part of the operation, work will be undertaken to implement technologies, described publications and studies / patent: A new line of products - properly composed to the form of puree in red, green or white derived from vegetables of appropriate colors along with the development of appropriate proportions between individual puree ingredients and the possible addition of starch slenders - The result of the completed work will be: implementation, submission of a patent application to the Polish Patent Office and a conference report. Technology of "peening" / briquetting frozen portioned puree. Waste from the production of some vegetables (removed e.g. in the peeling process, broken off, misshapen) has not been managed. Therefore, the result will be the development of an innovative process for the production of homogeneous paste from those available in a specific, common for vegetables being recipe ingredients, which will be subjected to the briquetting process. The process assumes taking into account the factors determining the susceptibility of components to form compact lumps, and then their susceptibility to freezing in the intended form / shape, stable during storage. - The result of the completed work will be: implementation, and conference report. The organization of the farmer's work will consist in the cultivation of vegetables of a given species in accordance with the indicated varieties, in such a way as to program a common harvest date, which will improve the production efficiency of the Farmer, but above all will increase his profit, because the purchase of vegetables will result in the possibility of using the entire crop in production and processing, not only the sorted part. Thus, the waste of unused products will be reduced - The result of the work will be a message at the conference and a digital solution in the form of a program.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z
23.05.2018, str. 2), dalej „Rozporządzenie”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana
  Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
 2. z administratorem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres
  korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
 3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może kontaktować się w sprawach dotyczących
  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
  iod@arimr.gov.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt 2;
 4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu
  realizacji zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 13 w zw. z art .6 ust. 2, art. 34 ust. 1, art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440 w zw. z
  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
  oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
  2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80), tj. realizacji obowiązku Beneficjenta wynikającego z § 16 ust. 1 pkt 8 tego rozporządzenia;
 5. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na
  podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 6. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 4, okres zobowiązań oraz okres 5 lat,
  liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy w ramach działania „Współpraca”
  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo
  przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony
  przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres
  potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach
  określonych w Rozporządzeniu;
 8. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych w Informacji na temat realizowanej operacji wynika z obowiązku zawartego w przepisach prawa.